Kristallen

Kristallen – ett modernt kulturarv för framtiden

Länsstyrelsen har den 20 april 2010 beslutat om bidrag för upprättande
av åtgärdsprogram för restaurering av ”Kristallen”, inom
fastigheten Kållstorp 2:82 i Bruzaholm, Eksjö kommun.
Projektet har samordnats av Jönköpings läns museum, och utredningen
har genomförts i samarbete med Peter Kautzky, arkitekt SAR
och Nils Åke Friman, ByggFriman HB och i samråd med ägaren
Rolf Wennbring. Värdefulla upplysningar har lämnats av disponent
Erik Bengtssons dotter Lillebil Bengtsson och av flera Bruzaholmsbor.
Programmet skall utgöra utgångspunkt för diskussioner om en
önskvärd restaurering och återanvändning av byggnaden.

 

”Kristallen” består av ett större växthus och en till detta länkad
försäljningslokal för blommor, båda uppförda 1962. Byggnaderna

är numera ”övergivna” men utgör trots detta fortfarande ett framträdande
inslag i Bruzaholms byggnadsmiljö. Anläggningen, som
tidigare ingått i AB Metallduksverkens fastighetsbestånd, har tilldragit
sig intresse på grund av sin speciella arkitektur, som avviker från
det förväntade i ett mindre småländskt brukssamhälle. Byggnaden
behandlades redan 1989 i uppsatsen Småländsk industriarkitektur.
Inte bara rödastugor. En dokumentation med åtgärdsförslag utarbetades
2002-2003 inom kursen Byggnadsvård och ombyggnad, i
regi av Chalmers Tekniska Högskola och Byggnadsvård Qvarnarp.
I länsstyrelsens industrimiljöinventering 1998 har AB Metallduksverkens
anläggningar högsta klassning.

https://kristallenbruzaholm.se/

Nyhetsbrev 2020, PDF