.

Skrôle Hie

Stuverydsbäcken – ”Skrôle Hie”

Länsstyrelsen beslutade i april 2009 att Stuverydsbäcken med dess närmiljö blivit naturreservat. Området är i folkmun känt som ”Skrôle Hie” och är en ca 800 meter lång ravin, som i Småland kallas för skura.
I denna forsar bäcken fram mellan branta bergväggar och stora stenblock.
Miljön närmast bäcken har hög luftfuktighet och många arter som lever här är beroende av den fuktiga miljö för sin överlevnad.
Vattendraget är till stor del opåverkat av människan och saknar naturliga vandringshinder.
Här finns gott om gamla träd, rödlistade mossor, lavar och svampar. Bäckens unika öringstam finns kvar i ett livskraftigt bestånd. Inom området finns också spelplatser för tjäder. I övrigt består området av en löv- och barrblandskog med mycket höga naturvärden.

Terrängen är kuperad, på höjderna växer hällmarkstallskog, medan granen är vanligare i sänkorna.
Bergrunden utgörs delvis av diabas och marken är rik på stenblock.
Det finns en mängd mindre stigar främst använda av ortsbefolkningen,
men även större iordninggjorda stigar, broar och ramper för att kunna ta sig ner i ”Skrôle Hie”.
Höglandsleden berör reservatet, vilket gör det relativt tillgängligt för allmänheten.

Bruzaholm